Algemene Voorwaarden Folieflex v.o.f.  hodn “ Op de Plank”

1 . Algemeen:

Deze voorwaarden zijn van toepassing op de schriftelijke huurovereenkomst door verhuurder gesloten met huurder. De bepalingen in de specifieke huurovereenkomst zijn van toepassing en daarvan wordt alleen afgeweken als dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.

2 . Toepasselijk recht:

Op de overeenkomst is Nederlands Recht van toepassing en is de Nederlandse rechter bevoegd van eventuele geschillen kennis te nemen.

3 . Aansprakelijkheid:

Verhuurder is op geen enkele wijze aansprakelijk voor diefstal, beschadiging van de door huurder geplaatste en tot verkoop aangeboden artikelen. Huurder mag enkel artikelen verkopen die volgens de wet verkocht mogen worden.

4 . Betalingen en incassokosten:

Huurder is verplicht tot tijdige betaling van de overeengekomen huurprijs. Deze zou bij een verlening van de overeengekomen huurperiode in worden gehouden op de uitbetaling. Is dit echter niet mogelijk doordat er niet voldoende geld is opgebracht door het verkoop van uw aangeboden artikelen om aan uw betaalverplichting te voldoen, dan Heeft de verhuurder het recht om uw aangeboden artikelen in te nemen of de huurprijs overeengekomen onder 1 . Door incasso te bemachtigen. Waarvan het minimum beloopt  50 euro onverminderd de andere incassokosten die verhuurder moet maken te verhalen op huurder.

5 . Ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst:

Huurder is verplicht de afspraken in de overeenkomst stipt na te komen. Indien huurder dit niet doet is verhuurder gerechtigd tot ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst, zonder dat huurder verhuurder aansprakelijk kan stellen.

6 . overmacht:

In geval van overmacht is verhuurder niet aansprakelijk voor mogelijke schade die huurder lijdt.

7 . Einde overeenkomst:

In geval de huurovereenkomst is geëindigd heeft huurder jegens verhuurder geen aanspraken meer indien hij binnen veertien dagen na einde huurovereenkomst dit niet gemeld heeft bij verhuurder.

In het geval na einde huurovereenkomst huurde de stelling(en) niet leeg en ontruimd heeft is verhuurder gerechtigd dit zelf te doen en laat verhuurder dit aan huurder weten. De daaraan verbonden kosten van opslag etc. Zijn voor rekening van huurder. Indien na veertien dagen huurder niets meer van zich heeft laten horen doet huurder afstand van deze zaken en is verhuurder gerechtigd deze zaken tot zich te nemen en mogelijke kosten verbonden aan het vernietigen van deze zaken voor rekening van huurder.

Klik hier om een tekst te typen.